شماره حساب بانک

اعضای محترم تعاونی مسکن الماس دریاچه پایتخت پروژه تجاری اداری الماس دریاچه (پلاک ثبتی 2058/2)

لطفا نسبت به پرداخت فیش واریزی خود تا سقف 60 میلیون و 500 هزار تومان به شماره حساب تعاونی به شرح زیر نزد بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین اقدام نموده و رسید پرداختی خود را به شماره واتس آپ و یا بله 09193084813 به همراه نام و نام خانوادگی و کد عضویت خود ارسال فرمایید.

شماره حساب: 20100638196604

شماره شبا: IR130540103320100638196604

شماره کارت مجازی: 6221061226428490

ساعت کاری بخش اداری از 9 صبح لغایت 16 می باشد.

شرکت تعاونی مسکن الماس دریاچه پایتخت