اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس

سمتنام و نام خانوادگی
رئیس هیات مدیره و مدیر عاملمرتضی ارجمند
نایب رئیس هیات مدیرهحسینعلی چراغی
عضو و دبیر هیات مدیرهبهشته بیرامی
عضو هیات مدیرهحسین صالح
عضو هیات مدیرهحسین رضایی
عضو علی البدلمجید اسمعیل زاده
عضو علی البدلمحمود زنوزی راد
عضو علی البدلسید رحیم سید قادری
بازرس اصلیرضا معجزاتی
بازرس علی البدلرضا زارع نژاد نیکچه