Author: almasdaryacheh

پیرو اعلام رسمی در مجمع عمومی عادی مورخ 10 مردادماه 1402، به استحضار می رساند، به منظور جلوگیری از کاهش قیمت ذاتی امتیازات و سهام اعضای معزز تعاونی و به تبع افزایش قیمت ها در حد واقعی، تنها کارگزاری خرید و فروش سهام و امتیاز...

به نام خداوند جان و خرد در ابتدا جا دارد از همه ی عزیزانی که در برگزاری مطلوب و بدون اشکال مجمع مذکور (بی شک بهترین مجمع برگزار شده در این سال ها بود) مشارکت داشتند و یاریگر اینجانب بودند به ویژه از سرکار خانم بیرامی،...