هزینه های تعاونی و واریزی اعضا در سال 1401

هزینه های تعاونی و واریزی اعضا در سال 1401

برای مشاهده صورت های مالی سال 1401 تا قبل از مجمع عمومی عادی مردادماه، می توانید به دفتر تعاونی، واحد امور مالی مراجعه فرمایید.

No Comments

Post A Comment